Smluvní agenda

 • Sepisování veškerých smluvních dokumentů včetně vyjednávání obsahu smluv s dalšími účastníky smlouvy.
 • Kontrola a revize smluv.
 • Vymáhání práv a nároků ze závazkových smluvních vztahů, zastupování v občanskoprávních sporech.
 • Právní pomoc s vyplňováním směnek a vymáhání směnečných nároků.

Nemovitosti

 • Kompletní agenda související s převodem nemovitosti – sepsání, kontrola anebo revize rezervační smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, advokátní úschova kupní ceny, ověřování podpisů, tvorba návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastupování v katastrálním řízení.
 • Právní servis pro realitní kanceláře a developerské projekty.
 • Nájemní vztahy – sepisování nájemních smluv, výpovědí z nájemních smluv a řešení sporů týkajících se nájmů, právní pomoc s vyklizením nemovitosti.
 • Zřízení nebo zrušení služebnosti (věcného břemene) a jiných věcných práv.
 • Zastupování před soudy, rozhodčími orgány a správními orgány ve sporech týkajících se nemovitostí.
 • Vypořádání spoluvlastnictví.
 • Právní pomoc při nabývání nemovitostí zatížených exekucemi či jinými závadami.
 • Kontrola právního stavu nemovitosti. 

Bytové
spoluvlastnictví

 • Právní agenda pro společenství vlastníků jednotek a pro bytová družstva.
 • Vymáhání sousedských práv.
 • Příprava smlouvy o výstavbě.
 • Právní pomoc s přípravou prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky a se založením společenství vlastníků jednotek.
 • Právní pomoc s přípravou stanov společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.
 • Vymáhání práv a nároků vůči členům SVJ a bytových družstev.
 • Ochrana vlastníků bytových jednotek nebo členů bytových družstev vůči jednání společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

Korporátní agenda

 • Kompletní právní servis v oblasti obchodního práva.
 • Zakládaní, změny a likvidace obchodních korporací a v družstev a dalších právnických osob.
 • Právní due diligence stavu obchodních korporací při koupi obchodní korporace.
 • Zastupování před živnostenskými úřady a rejstříkovými soudy.
 • Vymáhání pohledávek z obchodních vztahů.
 • Právní pomoc s emisí firemních dluhopisů (emisní podmínky, agent pro zajištění).
 • Právní pomoc se zajištěním plnění povinností ohledně ochrany osobních údajů.
 • Právní servis s přeměnami obchodních společností a družstev (fúze, odštěpení, rozdělení společností).
 • Právní pomoc s likvidací obchodní korporace.
 • Řešení sporů spolumajitelů obchodních korporací.

Pohledávky, exekuce
a insolvence

 • Zastupování věřitelů vůči dlužníkům od předžalobní výzvy, přes občanské soudní řízení až po exekuci či insolvenci dlužníka.
 • Zastupování dlužníků před vůči věřitelům nebo exekutorům.
 • Právní pomoc se zajištěním závazků věřitelů.
 • Právní pomoc se sjednáním smíru mezi dlužníkem a věřitelem, sepisování dohod o narovnání.
 • Sepisování návrhů na oddlužení dlužníka a zastupování dlužníků v insolvenčním řízení.
 • Zastupování věřitelů v incidenčních sporech v rámci insolvenčního řízení.

Pracovní právo

 • Komplexní zajištění pracovněprávní agendy zaměstnavatelů – sepisování pracovních smluv, změny pracovního poměru, ukončení pracovního poměru.
 • Řešení pracovněprávních vztahů a sporů.
 • Zastupování v soudních řízení ve sporech o náhradu mzdy, náhradu škody, neplatnost výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru.

Zastupování obcí
a krajů

 • Příprava smluvních dokumentů.
 • Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva.
 • Zpracování odborných právních analýz a stanovisek.
 • Zastupování před soudy a správními úřady.
 • Komplexní zajištění agendy veřejných zakázek.
 • Příprava smluv s investory.

Právo duševního
vlastnictví

 • Právní pomoc při registraci ochranných známek a patentů.
 • Sepisování licenčních smluv, příprava smluvní dokumentace a komplexní poradenství, včetně zastupování v oblasti autorského a osobnostního práva.
 • Ochrana obchodní firmy, obchodního tajemství a know-how.

Trestní právo

 • Obhajoba obviněných v trestním řízení.
 • Zastupování poškozených v trestním řízení – náhrada škody obviněných způsobená trestnými činy.

Přestupky a dopravní nehody

 • Zastupování v řízeních o přestupcích a správních deliktech.
 • Řešení dopravních přestupků.
 • Zastupování poškozených při náhradě nemajetkové újmy (škoda na zdraví) v důsledku dopravních nehod.
 • Zastupování viníků dopravních nehod ve správních i trestních řízeních.

Správní právo
a stavební řízení

 • Zastupování před správními orgány.
 • Vymáhání nároků vyplývajících z odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci.
 • Ochrana klientů před správním trestáním veřejné správy.
 • Správní žaloby.
 • Zastupování ve všech stupních územního a stavebního řízení.
 • Legalizace staveb.

Cizinecké právo

 • Komplexní právní poradenství v oblasti cizineckého a imigračního práva.
 • Právní pomoc při získávání víz.
 • Právní pomoc při získávání anebo prodlužování zaměstnanecké karty, dlouhodobého anebo trvalého pobytu.
 • Právní pomoc při sloučení rodiny s občany ČR anebo EU.
 • Právní pomoc při vyřízení českého státního občanství.
 • Vyřízení režimu Ukrajina.